logoosk

Dobór oczyszczalni ścieków

Do najważniejszych czynników, które należy uwzględnić przed wyborem rodzaju oczyszczalni należą:

  •  aktualna i przyszła ilość stałych użytkowników,
  •  charakter obiektu,
  •  poziom wód gruntowych,
  •  powierzchnia działki,
  •  źródło zaopatrzenia w wodę pitną,
  •  rodzaj gruntu,
  •  głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku i inne.

 

Doboru osadnika dokonuje się w celu uzyskania wymaganego prawem stopnia oczyszczenia ścieków. W większości przypadków czas przetrzymywania ścieków w osadniku, niezbędny do ich podczyszczenia, wynosi 2-3 dni. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zależy od jego objętości i ilości wytwarzanych ścieków. Celem zwiększenia skuteczności oczyszczania zaleca się stosowanie osadników dwu (ewentualnie trzy komorowych). Bowiem im dłuższa droga przepływów ścieków, tym wyższy stopień redukcji zanieczyszczeń.

osadnik

 

Długość drenażu. Od ilości wytwarzanych ścieków w ciągu doby zależy także długość drenażu, którym następuje przesączanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Od tej długości zależy szybkość przesączania i stopień oczyszczania.

drenaz

 

Poziom wód gruntowych. Poziom wód gruntowych ma istotne znaczenie dla posadowienia instalacji. Odległość dna rur drenażowych do poziomu zwierciadła wód gruntowych powinna wynosić minimum 1,50m. Jest to odległość zapewniająca biologiczne procesy doczyszczania ścieków.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych (dla oczyszczalni drenażowych) można zastosować rozwiązanie polegające na budowie kopca piaskowego. Wówczas koniecznym jest zastosowanie przepompowni ścieków.

 

Lokalizacja oczyszczalni

warunki ops

 

Przykładowe instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków.

typy oczyszczalni