logoosk

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Drenaż

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

- jest to zespół urządzeń mający na celu oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych. Wyróżniamy oczyszczalnie przydomowe tj.: z drenażem rozsączającym, z drenażem rozsączająco-zbierającym (filtr piaskowy), hydrobotaniczna oraz nowoczesne oczyszczalnie oparte na działaniu osadu czynnego w komorze napowietrzanej.

Oczyszczalnia drenażowa jest najprostszym, a zarazem najpopularniejszym rodzajem oczyszczalni ekologicznych.

 

Elementy oczyszczalni drenażowej:

 

budowa drenaz

 

Instalacja doprowadzająca ścieki z budynku

 1. Osadnik gnilny – zamknięty, szczelny zbiornik, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości.
 2. Studzienka rozdzielcza - element odpowiadający za równomierne rozprowadzenie ścieków do drenaży. Łączy osadnik gnilny z systemem drenaży.
 3. Rury drenarskie – perforowane rury, odprowadzające oczyszczone ścieki do podłoża, umieszczone w gruncie w obsypce filtracyjnej ze żwiru drobnego.
 4. Wentylacja – zakończenie rur drenarskich wychodzące na powierzchnie podłoża, jej zadaniem jest napowietrzanie złoża filtracyjnego.

 

I ETAP – oczyszczanie mechaniczno-biologiczne

Ścieki bezpośrednio z budynku trafiają do osadnika gnilnego poprzez rurę PCV, która stanowi przedłużenie rurociągu kanalizacji wewnętrznej budynku. W osadniku gnilnym mają miejsce następujące procesy:

 • Flotacja – unoszenie się zanieczyszczeń;
 • Sedymentacja – opadanie części stałych na dno osadnika gnilnego. Osad gromadzący się na dnie ulega fermentacji. Substancje mineralne pozostałe na dnie należy wybierać dwa razy w roku.

Następnie ścieki trafiają do filtra, gdzie po podczyszczeniu wstępnym są równomiernie rozprowadzane do drenażu rozsączającego.

 

II ETAP – oczyszczanie biologiczne

Podczyszczone ścieki trafiają do drenażu, gdzie odbywa się oczyszczanie w warunkach tlenowych. Udział w tym procesie biorą bakterie tlenowe, które powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe gazowe, produkty nieorganiczne, oraz biomasę. Zanieczyszczenia są redukowane do ok. 90%. Tak oczyszczone ścieki poprzez złoże filtracyjne odprowadzane są do gruntu.

 

Warianty instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym:

 1. Z niskim zwierciadłem wód gruntowych:

  wariant2

  1.  

 2. Z wysokim zwierciadłem wód gruntowych:

wariant 3